מדיניות פרטיות

לחברת ש.ד.מ. מערכות מידע בע"מ (להלן: "פיניאטה") מפעילת האתר פיניאטה (להלן: "האתר") חשובה הפרטיות שלך. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה למנהל השירות והתפעול האחראי על הגנת הפרטיות באתר, למייל support@sdm-c.com.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה, וגם אם לא נרשמת, יתכן ותידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. עם זאת, פיניאטה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכים כמפורט במדיניות פרטיות זו. למען הסר ספק, מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך ולא חלה כל חובה חוקית למסירתו. עם זאת, ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. בשימוש באתר הנך מסכים כי הנתונים יישמרו במאגרי המידע של פיניאטה והם ישמשו לצורך מתן השירותים אותם תזמין וכן כי הם עשויים לשמש לצורך שירותי דיוור ישיר (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) (להלן: "שירותי דיוור ישיר"), ובהתאם רשאית פיניאטה להעביר את הנתונים לגופים שונים, ולצדדים שלישיים שונים.
עוד מובהר, כי גם בהתקשרות בהסכמים ספציפיים מול פיניאטה לרכישת שירותים, וביניהם הזמנת שירותי מידע ממאגרי רישום שונים, נבקשך למסור לנו מידע, אשר אין חובה חוקית למוסרו. השימוש במידע כאמור ייעשה גם הוא בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע בין השאר בנוגע לנוהגיך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. פיניאטה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת פיניאטה, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את פיניאטה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך מתן שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים, בהתאם למטרות מאגר המידע הרשום של פיניאטה ולכל דין.
 • פיניאטה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן, כפוף לאמור בכל דין, מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים ( להלן: "המידע").
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית.
 • כדי לאתר תקלות, ניהול היישום וניתוח מגמות.
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש.
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהמפעילה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין המפעילה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות.
 • במקרה שתידרש המפעילה למסור את המידע על ידי רשויות מוסמכות.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

כיצד תוכלו לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שלכם

אם מקום מושבכם באיחוד יחולו עליכם ההוראות הבאות:

 1. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק לכם מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי .
 2. הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים לכם לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי שלכם מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.
 3. הזכות לתקן נתונים אישיים.
 4. הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:
  • א. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
  • ב. הנכם מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
  • ג. הנכם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
  • ד. המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של פיניאטה בהתאם להוראות הדין;
  • ה. הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
   1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
   2. ככל שאתם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך אתם מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
   3. כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך אתם צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיכם;
   4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של פיניאטה גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
 1. הזכות להעברת מידע:

אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, אתם זכאים לקבל את המידע האישי שסיפקתם לפיניאטה בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר.

 1. הזכות לבטל את ההסכמה:

כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הנכם רשאים לבטל את הסכמתכם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך:

תוכלו לפנות לפיניאטה בכתב בבקשה להסירכם מרשימת התפוצה למידע (וככל שמדובר בדבר פרסומת – באופן בו נשלח דבר הפרסומת), על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לפיניאטה, לכתובת support@sdm-c.com, והחברה תפעל על-פי הנחיותיך

נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.

 1. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:

הנכם רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. פיניאטה מחויבת לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, פיניאטה מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.

 1. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית:

אם למרות המאמצים של פיניאטה לשמור על הסודיות והפרטיות של המידע האישי הנכם מרגישים כי זכויותיכם נפגעו, יש לכם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית. רשימת רשויות זמינה באתר האינטרנט של הועדה האירופית (European Commission).

אם מקום מושבכם מחוץ לאיחוד (לרבות ישראל) זכותכם לעיין ולתקן את המידע השמור במאגרי המידע של פיניאטה בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות מכח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות מכח החוק.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי פיניאטה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. פיניאטה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל פיניאטה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה פיניאטה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעילה לפעול כאמור.

תוכלו לפנות לפיניאטה בכתב בבקשה להסירכם מרשימת התפוצה למידע (וככל שמדובר בדבר פרסומת – באופן בו נשלח דבר הפרסומת), על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לפיניאטה, לכתובת unsubscribe@pinyata.co.il, והחברה תפעל על-פי הנחיותיך

מסירת מידע לצד שלישי

פיניאטה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא כמפורט במדיניות פרטיות זו וכן במקרים המפורטים להלן:

 • במסגרת מתן שירותי דיוור ישיר, בהתאם למטרות מאגר המידע הרשום של פיניאטה ולכל דין. למען הסר ספק, יובהר כי בהרשמתך לאתר, הנך מאשר למפעילה להעביר את פרטיך במסגרת שירותי דיוור ישיר אשר ניתנים ו/או יינתנו על ידיה לצדדים שלישיים.
 • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי פיניאטה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פיניאטה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת פיניאטה למסור מידע.
 • בכל מקרה שפיניאטה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • במקרה בו פיניאטה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

פיניאטה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, פיניאטה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. פיניאטה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

פיניאטה שומרת את מאגרי המידע שלה ואת האתר בשרתי הענן של AWS ומחוייבת לפיכך ליישום אבטחת מידע ברמה התואמת את הנדרש בדין.

אמצעי אבטחת המידע של AWS תואמים לנדרש בדין והסכם ההתקשרות בין פיניאטה לבין AWS מבטיח הגנה על המידע.

הינך מוזמן לקרוא את תנאי השימוש של AWS, להלן: https://aws.amazon.com/terms/

ואת הסכם ההתקשרות עם AWS, להלן: https://aws.amazon.com/agreement/

וכן את מדיניות הפרטיות של AWS, להלן: https://aws.amazon.com/privacy/

רישום לשירותים

אנו משתמשים בשירות "שיווק מחדש" (Remarketing) כדי להציג מודעות פרסום מבוססי עניין לאנשים שביקרו באתר ולא יצרו קשר עם פיניאטה. מבקרים באתר עשויים לצפות במודעות טקסט ומודעות תמונה מטעם פיניאטה ו/או האתר באתרים של צדדים שלישיים, המפרסמים מודעות של Google AdWords בתוכנית Adsense ודומותיה.

Cookies

המפעילה רשאית להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והשירותים הניתנים בו, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצים, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי פיניאטה. חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

המידע בעוגכיות מוצפן והמפעילה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies וכן ב- C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files.

ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google כדי להפסיק לצפות במודעות של האתר ומודעות אחרות.

שינויים במדיניות הפרטיות

פיניאטה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי הצורך לעדכן את המשתמש על כך. אנו ממליצים כי תתעדכן מעת לעת בשינויים במדיניות הפרטיות כאמור, כפי שזו תתפרסם בדף זה.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על ידי אדם כלשהו במהלך השימוש בשירות ובאתר, אנא פנה לפעילה באמצעות כתובת הדוא"ל: support@sdm-c.com.

אתה רשאי לשלוח למפעילה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: support@sdm-c.com.