תנאי שימוש והגבלת אחריות

ברוכים הבאים לאתר "פיניאטה" (להלן:"האתר") המופעל והמפותח על ידי ש.ד.מ. מערכות מידע בע"מ (להלן:"פיניאטה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות משתמשים רשומים וגולשים שאינם רשומים (כל אחד מאלה להלן: "משתמש"), לבין פיניאטה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן, ולתנאי מדיניות הפרטיות. כניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה (כפי שיהיו מעת לעת) והתחייבות לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

פיניאטה מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותיה. הסכמה לתנאי שימוש אלו הינה הסכמה גם למפורט במדיניות הפרטיות של פיניאטה, כפי שמתפרסם באתר, והיכולים להשתנות מעת לעת על ידי פיניאטה ללא הודעה מוקדמת.

התכנים והשירותים הניתנים באתר

האתר כולל שירותי צפייה, אספקה והפצת מידע ממרשם רשם החברות אשר ניתנים באופן מקוון באמצעות האינטרנט (להלן: "השירותים"). פיניאטה רשאית לשנות את התכנים, המידע והשירותים, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש, בין אם אלה הועלו על ידיה ובין אם על ידי צד שלישי.

מובהר, כי אין במידע המוצג באתר ובשירותים משום תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה. בנוסף, מובהר כי פיניאטה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל עלות ו/או נזק בשל כל טעות במידע הנמסר ולכל תוצאה עסקית או אחרת כתוצאה משימוש במידע הנמסר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלו, מומלץ לגבות את המידע אשר מתקבל כתוצאה משימוש בשירות באמצעים חיצוניים. פיניאטה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש, באופן ישיר או באופן עקיף, כתוצאה מאובדן מידע כזה או אחר עקב השימוש באתר ובמידע שיתקבל.

בעלות וזכויות

כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכן כל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של פיניאטה.

למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש מסחרי ו/או עסקי בשירותים, במידע (כהגדרתו לעיל) ובכל התכנים המופיעים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי פיניאטה מעניקה למשתמש רישיון אישי, בלתי ניתן להעברה, מקומי וחד-פעמי לשימוש באתר ובשירותים המוצעים באתר, ולמשתמש לא יהיו כל זכויות, מכל מין וסוג שהם, על המידע המצוי באתר, או על השירותים המוצעים בו.

על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות סמלילים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים. על כן, שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים. יובהר כי פיניאטה לא תהא אחראית לכל הפרת זכות כאמור.

אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת פיניאטה.

אחריות

האתר בכללותו, לרבות השירותים, המידע, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע אחר וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS"), ללא כל התחייבות כלשהי מצד פיניאטה, ובכלל זה ללא כל התחייבות של פיניאטה כי המידע מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, השירותים, התכנים המופיעים באתר והמידע, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של פיניאטה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.

על אף שפיניאטה פועלת בשקידה ראויה כדי להבטיח שהתכנים באתר יהיו מדויקים ו/או עדכניים ו/או שלמים, בהתחשב בכמות המידע, למפעילה אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה והיא אינה אחראית לכך. בהתאם, המשתמש לוקח בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.

כבכל תוכנת מחשב, יתכן ובפעילות האתר והשירותים יתגלעו הפרעות, כשלים, תקלות (באגים) או פעולות אי סדירות אחרות אשר יכול וישפיעו על פעילות השירות עצמו, על תפקוד האתר ו/או על תפקוד יישומים אחרים במכשיר בו מבוצע השירות (ולהלן: "תקלות"). כמו כן יתכן שכתוצאה מפעולת השירות ייגרם נזק או אובדן למידע הקיים על המכשיר בו מבוצע השירות. במידה ונתקלת בתקלה בפעולת השירות אנא צור קשר עם המפעילה, שתעשה כל שבאפשרותה לתקן את התקלה בפרק זמן סביר.

בשל כל האמור לעיל, פיניאטה אינה אחראית במפורש או מכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. יתרה מכך, פיניאטה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם או תקלה בתוכנה של פיניאטה או באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הוא הנכון. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי פיניאטה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע ו/או השירותים ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באתר ומהיות השירותים אינם מתאימים לצרכי או מטרות המשתמש.

במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא"ל support@sdm-c.com.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיניאטה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי או אחר שיפורסמו באתר על ידי או עבור צדדים שלישיים או כל שירות המוצע בו. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי מידע כאמור אודות צדדים שלישיים שונים לא יתפרשו כהצעה של פיניאטה ו/או האתר להשתמש בשירות הצדדים השלישיים המפרסמים את שירותיהם באתר כאמור ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פיניאטה ו/או האתר, במפורש או מכללא, במי מהצדדים השלישיים האמורים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מי מהם. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין התוכן, מידע, הצעות, מוצרים או שירותים המפורסמים באתר כאמור, יופנו במישרין אל אותם צדדים שלישיים, ולא תהיה בגינן תביעה ו/או דרישה כלפי פיניאטה ו/או מי מטעמה.

פיניאטה ו/או האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, והשימוש במידע כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי, בעקבות מידע המתפרסם באתר, או באתרים שאליהם קיימת אפשרות הפניה, אינה כוללת את פיניאטה כצד להתקשרות, והיא לא תישא באחריות להתקשרות כאמור ו/או לשירותים שיוצעו על ידי בעלי המקצוע או כל צדדים שלישיים אחרים, המציעים את עצמם באתר, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, ופיניאטה לא תישא באחריות בגין האמור בהם. כמו כן, כל המידע המוצג באתר נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עשויה להשתנות.

סימני מסחר

השמות Pinyata, פיניאטהפיניאטה והלוגו  הינם סימני מסחר רשומים של המפעילה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

פרסום באתר

המפרסם באתר יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידיו באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2) למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3) למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן:"Hyperlinks").

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, פיניאטה אינה אחראית לתוכן ה- Hyperlinks אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאות של קישור באתר לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. אם לא נאמר אחרת על ידי פיניאטה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה, המלצה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי פיניאטה לגבי אותם Hyperlinks והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד. פיניאטה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. פיניאטה רשאית לסלק קישורים שנכללו באתר בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה להודיע על כך מראש.

תנאים לביטול עסקה וסמכות שיפוט

התנאים לביטול עסקה יהיו בהתאם ועל פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

חוקיות

היה ותנאי כלשהו מתנאים אלו יימצא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה כלפי אדם כלשהו , לפי חוק כלשהו או במקום כלשהו, יראו תנאי זה כניתן לאכיפה עד הרמה המקסימלית הקבועה באותו חוק, או כלפי אותו אדם או באותו מקום ובאותן נסיבות, והכל לפי העניין, ויתר התנאים הקבועים לעיל ימשיכו ויעמדו בתוקפם ללא שינוי..

תיקון תנאי השימוש

פיניאטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת, את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.